Gặp Gỡ Chúa

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Gặp Gỡ Chúa

"Thờ lạy Chúa, Thờ lạy Chúa uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái, nương mình dưới thế trần"...(Thánh ca - Thờ lạy Chúa). Đoàn ...