Hoa Trái Đời Đại phúc

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Hoa Trái Đời Đại phúc

"Đại Phúc sinh hoa bao điều lạ, Mẹ về tràn ngập những yêu thương. Ngày trước nhà con khô đạo lắm, bây giờ anh ấy sáng hơn gương! Bà kia lắm chuyện hay bôi bác, nay đã đổi thay sống ...