Lên Đường

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà rịa: Đoàn Thừa Sai Đại Phúc Nhận Phép Lành Lên Đường

Cùng hiệp thông trong giờ kinh phụng vụ ban trưa, cha Phó Giám Tỉnh Đaminh Nguyễn Đức Thông đã chúc lành cho đoàn Thừa Sai trước lúc lên đường. Ngài dặn dò anh em:" hãy ...

Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Cha Giám Tỉnh Chúc Lành Cho Các Thừa Sai Trước Lúc Lên Đường

Tại nhà nguyện của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích đã cùng với 8 Thừa Sai cầu nguyện với Chúa. Ngài chia sẻ cùng với anh em mang niềm ...