Mục Vụ Thăm Viếng

Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Mục Vụ Thăm Viếng

"Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai anh em, mau mau lên đường loan báo Tin Mừng Thiên Chúa. Như Cha sai Thầy cũng sai anh em, sống giữa muôn người làm chứng cho tình ...