Suy Niệm Thứ 3 Tuần III Mùa Chay

Suy Niệm Thứ 3 Tuần III Mùa Chay

Lời Chúa:  Mt 18, 21-35 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần ...