Tin Mừng Gioan

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Bảy tuần V Mùa Chay (08.04.2017): Bày mưu giết Chúa.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh (Ga 11,45-56) Khi ấy, trong những người đến thăm Maria, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giêsu. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người biệt phái và thuật ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Sáu tuần V Mùa Chay (07.04.2017): Làm con Thiên Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 10,31-42) 31Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. 32Người bảo họ: "Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Năm tuần V Mùa Chay (06.04.2017): Toan ném đá Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,51-59) Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do thái rằng: “Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Tư tuần V Mùa Chay (05.04.2017): Nô lệ tội lỗi.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,31-42) Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người Do-thái đã tin nơi Ngài rằng: "Nếu các ngươi cứ ở trong lời Ta, các ngươi sẽ thật là ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Ba tuần V Mùa Chay (04.04.2017): Nhiều kẻ tin phục Người.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,21-30) Khi ấy, Đức Giêsu nói với những người Biệt phái rằng: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Hai tuần V Mùa Chay (03.04.2017): Người đàn bà ngọai tình

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 8,1-11) Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi ...

Suy niệm Tin Mừng: Chúa Nhật tuần V Mùa Chay, Năm A (02.04.2017): "Ta là sự sống lại và là sự sống".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 11, 1-45) Khi ấy, có một người đau liệt tên là Ladarô, ở Bêtania, làng quê của Maria và Martha. (Maria này chính là người đã xức ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Bảy tuần IV Mùa Chay, (01.04.2017): Càng thêm đố kỵ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7,40-53) Khi ấy, sau khi nghe Chúa Giêsu giảng, có nhiều người trong đám dân chúng nói rằng: “Ông này thật là tiên tri”. Kẻ khác nói: ...

Suy niệm Tin Mừng: Thứ Sáu tuần IV Mùa Chay, (31.03.2017): Dư luận về Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 7,1-2.25-30). Bấy giờ, Đức Giê-su thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do-thái tìm giết ...

Friday of the Fourth Week of Lent (March 31, 2017): Serve God with your in-credibility

Today's Readings: Wisdom 2:1a, 12-22 Psalm 34:17-21, 23 John 7:1-2, 10, 25-30 www.usccb.org/bible/readings/033117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_03_31.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus moved about within Galilee; he did not wish to travel in Judea, because the Jews were ...