Trách nhiệm giáo dục người trẻ

Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân: Trách nhiệm giáo dục người trẻ

1. Trách nhiệm của các vị chủ chăn Giáo luật điều 1063 nói rõ rằng các vị chủ chăn các linh hồn buộc phải liệu sao cho cộng đoàn Giáo Hội của mình được trợ giúp, để bậc ...