Tuần XXVI Mùa Thường Niên

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên (06.10.2018): Sống xứng đáng với ân huệ Chúa ban.

Phúc Âm: Lc 10, 17-24 "Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVI Mùa Thường Niên (05.10.2018): Yêu mến Lời Chúa

Phúc Âm: Lc 10, 13-16 "Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên (01.10.2018): Lễ nhớ Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, Trinh nữ - Tiến sĩ Hội thánh

Phúc Âm: Mt 18, 1-4 "Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật Tuần XXVI Mùa Thường Niên, Năm B (30.09.2018): Lòng bác ái.

Phúc Âm: Mc 9, 37-42. 44. 46-47 "Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con. Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy chặt tay đó đi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên (07.10.2017): Lễ nhớ Đức Mẹ Mân Côi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 1,26-38). Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVI Mùa Thường Niên (06.10.2017): Nguy cơ của những tiện nghi vật chất

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,13-16) Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa: vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVI Mùa Thường Niên (05.10.2017): Nghèo khó đích thật

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 10,1-12) Khi ấy, Chúa chọn thêm bảy mươi hai người nữa và sai các ông cứ từng hai người đi trước Người, đến các thành và các nơi ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVI Mùa Thường Niên (04.10.2017): Lễ nhớ Thánh Phanxicô Assisi - Ngày Trung Thu, Cầu cho thiếu nhi

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,57-62) Khi ấy, đang lúc Chúa Giêsu và các môn đệ đi đường, thì có kẻ thưa người rằng: "Dù Thầy đi đâu, tôi cũng sẽ theo ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVI Mùa Thường Niên (03.10.2017): Ra khỏi chính mình

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 9,51-56) Vì gần tới thời gian Chúa Giêsu phải cất khỏi đời này, Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem, và sai những người đưa tin đi trước ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên (02.10.2017): Lễ nhớ Các Thiên Thần Hộ Thủ

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 18,1-5.10) 1 Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? “ 2 Đức Giê-su liền gọi một ...