Xin ơn hoán cải trong lối nghĩ

Đức Thánh Cha Phanxicô: Xin ơn hoán cải trong lối nghĩ

Có ba loại hoán cải: hoán cải trong hành động, hoán cải trong cách cảm nhận, hoán cải trong lối nghĩ. Xin cho ta có được ơn nhận định để biết sống theo tinh thần ...