Thánh lễ nhập quan thầy Matthêu Nguyễn Hữu Cầu (Lê-ô), C.Ss.R

Thứ Hai, 05-06-2017 | 19:12:41

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

Nghi thức Nhập Quan
Thánh lễ Tạ Ơn cầu nguyện cho Thầy 
Matthêu Nguyễn Hữu Cầu C.Ss.RTruyền Thông DCCT Việt nam

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm