Hằng ngày

Friday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 19, 2018): Memorial of Saints John de Brébeuf and Isaac Jogues, Priests, and Companions, Martyrs

Today's Readings: Ephesians 1:11-14 Psalm 33:1-2,4-5,12-13 Luke 12:1-7 www.usccb.org/bible/readings/101918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. At that time: So many people were crowding together  that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak, first to ...

Thursday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 18, 2018): Feast of Saint Luke, evangelist

Today's Readings: 2 Timothy 4:10-17b Ps 145:10-13,17-18 Luke 10:1-9 www.usccb.org/bible/readings/101818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord Jesus appointed seventy-two disciples whom he sent ahead of him in pairs to every town and place he ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (17.10.2018): Để Chúa được vinh danh.

Phúc Âm: Lc 11, 42-46 "Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa phán rằng: "Khốn ...

Wednesday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 17, 2018): Memorial of Saint Ignatius of Antioch, Bishop and Martyr

Today's Readings: Galatians 5:18-25 Psalm 1:1-4, 6 (with John 8:12) Luke 11:42-46 www.usccb.org/bible/readings/101718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The Lord said: "Woe to you Pharisees! You pay tithes of mint and of rue and of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (16.10.2018): Suy nghĩ và hành động theo ý Chúa

Phúc Âm: Lc 11, 37-41 "Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, lúc Chúa Giêsu còn đang nói, thì có một người ...

Tuesday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 16, 2018): True obedience

Today's Readings: Galatians 5:1-6 Psalm 119:41,43-45,47-48 Luke 11:37-41 www.usccb.org/bible/readings/101618.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_16.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. After Jesus had spoken, a Pharisee invited him to dine at his home. He entered and reclined at table to eat. The ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVIII Mùa Thường Niên (15.10.2018): Lời Chúa có sức biến đổi

Phúc Âm: Lc 11, 29-32 "Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ ...

Monday of the Twenty-eighth Week in Ordinary Time (October 15, 2018): Memorial of Saint Teresa of Jesus, Virgin and Doctor of the Church

Today's Readings: Galatians 4:22-24,26-27,31--5:1 Psalm 113:1b-7 Luke 11:29-32 www.usccb.org/bible/readings/101518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_15.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, "This generation is an evil generation; it seeks a ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVII Mùa Thường Niên (13.10.2018): Cưu mang Lời và làm cho Lời được lớn lên

Phúc Âm: Lc 11, 27-28 "Phúc cho dạ đã cưu mang Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu đang giảng cho dân chúng, thì từ giữa đám dân chúng, có một phụ ...

Saturday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 13, 2018): The surprising blessing

Today’s Readings: Galatians 3:22-29 Ps 105:2-7 Luke 11:27-28 www.usccb.org/bible/readings/101318.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_13.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. While Jesus was speaking, a woman from the crowd called out and said to him, "Blessed is the womb that carried ...