Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXV Mùa Thường Niên (26.09.2017): Lắng nghe và thực hành Lời Chúa

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,19-21) Khi ấy, mẹ và anh em Chúa Giêsu đến tìm Người, nhưng vì đám đông, nên không thể đến gần Người được. Người ta báo tin cho ...

Tuesday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (September 26, 2017): Time for action

Today's Readings: Ezra 6:7-8, 12b, 14-20 Ps 122:1-5 Luke 8:19-21 www.usccb.org/bible/readings/092617.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_26.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The mother of Jesus and his brothers came to him but were unable to join him because of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXV Mùa Thường Niên (25.09.2017): Ngọn đèn đức tin.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,16-18) Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Không ai thắp đèn rồi lấy hũ che lại, hay đặt dưới gầm giường: nhưng đặt nó trên ...

Monday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (September 25, 2017): Let your light shine

Today's Readings: Ezra 1:1-6 Ps 126:1b-6 Luke 8:16-18 www.usccb.org/bible/readings/092517.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_25.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to the crowd: "No one who lights a lamp conceals it with a vessel or sets it under a ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXIV Mùa Thường Niên (23.09.2017): Lễ nhớ Thánh Piô Pietrelcina, Linh mục

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,4-15) Khi ấy, có đông dân chúng tụ họp lại, và người ta từ các thị trấn đến cùng Chúa Giêsu. Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: ...

Saturday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 23, 2017): Memorial of Saint Pius of Pietrelcina, Priest

A reading from the Holy Gospel according to Luke (Luke 8:4-15) When a large crowd gathered, with people from one town after another journeying to him, he spoke in a parable. "A sower went out to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIV Mùa Thường Niên (22.09.2017): Sự bình đẳng của phụ nữ.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 8,1-3) Khi ấy, Chúa rảo qua các thành thị và xóm làng, giảng dạy và loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa. Có nhóm Mười Hai cùng đi ...

Friday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 22, 2017): Finding true contentment

Today's Readings: 1 Timothy 6:2c-12 Ps 49:6-10, 17-20 Luke 8:1-3 www.usccb.org/bible/readings/092217.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus journeyed from one town and village to another, preaching and proclaiming the good news of the Kingdom of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIV Mùa Thường Niên (21.09.2017): Lễ kính Thánh Matthêu, tông đồ - tác giả sách Tin Mừng

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 9, 9-13) Khi ấy, Chúa Giêsu đi ngang qua, thấy một người ngồi ở bàn thu thuế, tên là Matthêu. Người phán bảo ông: "Hãy theo Ta". ...

Thursday of the Twenty-fourth Week in Ordinary Time (September 21, 2017): Feast of Saint Matthew, Apostle and evangelist

Today's Readings: Ephesians 4:1-7, 11-13 Ps 19:2-5 Matthew 9:9-13 www.usccb.org/bible/readings/092117.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/17_09_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. As Jesus passed by, he saw a man named Matthew sitting at the customs post. He said to him, "Follow me." And ...