Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần III Mùa Thường Niên (22.01.2018): Tội ngoan cố

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 3, 22-30) Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: "Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám", và nói thêm rằng: "Chính nhờ tướng quỷ mà ông ...

Monday of the Third Week in Ordinary Time (January 22, 2018): Day of Prayer for the Legal Protection of Unborn Children

Today's Readings: 2 Samuel 5:1-7,10 Ps 89:20-22,25-26 Mark 3: 22-30 www.usccb.org/bible/readings/012218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The scribes who had come from Jerusalem said of Jesus, "He is possessed by ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần II Mùa Thường Niên (20.01.2018): Vai trò của gia đình

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 3, 20-21) Khi ấy Chúa Giêsu cùng các môn đệ trở về nhà, và dân chúng đông đảo lại đổ xô tới, đến nỗi Người không dùng bữa ...

Saturday of the Second Week in Ordinary Time (January 20, 2018): The Craziness of the Mission

A reading from the Holy Gospel according to Mark (Mk 3:20-21) Jesus came with his disciples into the house. Again the crowd gathered, making it impossible for them even to eat.  When his relatives heard of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần II Mùa Thường Niên (19.01.2018): Giáo Hội là một Mầu Nhiệm

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 3, 13-19) Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi và gọi những kẻ Người muốn gọi, và họ đến cùng Người. Người chọn mười hai vị để theo Người, ...

Friday of the Second Week in Ordinary Time (January 19, 2018): Dealing with the jealousy of others

Today's Readings: 1 Samuel 24:3-21 Ps 57:2, 3-4, 6, 11 Mark 3:13-19 www.usccb.org/bible/readings/011918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus went up the mountain and summoned those whom he wanted and they came to ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Mùa Thường Niên (18.01.2018): Hiểu biết Chúa Giêsu

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 3, 7-12) Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ lui về bờ biển, đám đông từ Galilêa theo Người, và từ Giuđêa, Giêrusalem, Iđumê, bên kia sông ...

Thursday of the Second Week in Ordinary Time (January 18, 2018): Looking for a quick fix?

Today's Readings: 1 Samuel 18:6-9; 19:1-7 Ps 56:2-3, 9-13 (with 5b) Mark 3:7-12 www.usccb.org/bible/readings/011818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus withdrew toward the sea with his disciples. A large ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần II Mùa Thường Niên (17.01.2018): Phản ứng của Chúa Giêsu

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 3, 1-6) Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa ...

Wednesday of the Second Week in Ordinary Time (January17, 2018): Memorial of Saint Anthony, Abbot

Today's Readings: 1 Samuel 17:32-33, 37, 40-51 Ps 144:1-2, 9-10 Mark 3:1-6 www.usccb.org/bible/readings/011718.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_01_17.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. Jesus entered the synagogue. There was a man there who had ...