SUY NIỆM LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần I Mùa Chay (22.02.2018): Lễ kính Lập Tông Tòa Thánh Phêrô

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 16, 13-19). Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông ...

Thursday of the First Week in Lent (February 22, 2018): Feast of the Chair of Saint Peter, Apostle

Today's Readings: 1 Peter 5:1-4 Ps 23:1-6 Matt 16:13-19 www.usccb.org/bible/readings/022218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_22.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi he asked his disciples, "Who do people ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần I Mùa Chay (21.02.2018): Dấu lạ cả thể

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca (Lc 11, 29-32). Khi ấy, thấy dân chúng từng đoàn lũ tụ tập lại, Chúa Giêsu phán rằng: "Dòng giống này là dòng giống gian ác. Chúng đòi điềm ...

Wednesday of the First Week in Lent (February 21, 2018): The holiness of remorse

Today's Readings: Jonah 3:1-10 Ps 51:3-4,12-13,18-19 Luke 11:29-32 www.usccb.org/bible/readings/022118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_21.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. While still more people gathered in the crowd, Jesus said to them, “This generation is an evil generation; it ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần I Mùa Chay (20.02.2018): Kinh Lạy Cha

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 6, 7-15). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói ...

Tuesday of the First Week of Lent (February 20, 2018): Meet Our Father in the Lord's Prayer

Today's Readings: Isaiah 55:10-11 Ps 34:4-7,16-19 Matthew 6:7-15 www.usccb.org/bible/readings/022018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_20.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "In praying, do not babble like the pagans, who think that they will be ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần I Mùa Chay (19.02.2018): Thiên đàng của bác ái.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu (Mt 25, 31-46). Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu cận, ...

Monday of the First Week of Lent (February 19, 2018): Making a good examination of conscience

Today's Readings: Leviticus 19:1-2, 11-18 Ps 19:8-10, 15 (with John 6:63b) Matthew 25:31-46 www.usccb.org/bible/readings/021918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_19.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said to his disciples: "When the Son of Man comes ...

Suy niệm Tin Mừng - Chúa Nhật I Mùa Chay, Năm B (18.02.2018): Hãy hồi tâm đổi mới

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô (Mc 1, 12-15) Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống ...

First Sunday of Lent, Year B (February 18, 2018): Wrestling with temptation

Today's Readings: 'Genesis 9:8-15 Ps 25:4-9 1 Peter 3:18-22 Mark 1:12-15 www.usccb.org/bible/readings/021818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_02_18.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Mark. The Spirit drove Jesus out into the desert,  and he remained in the ...