Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVII Mùa Thường Niên (12.10.2018): Con đường dẫn tới sự hiệp nhất

Phúc Âm: Lc 11, 15-26 "Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, (lúc Chúa ...

Friday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 12, 2018): Fighting the Law of Chaos

Today's Readings: Galatians 3:7-14 Psalm 111:1b-6 Luke 11:15-26 www.usccb.org/bible/readings/101218.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_12.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said: "By the power of Beelzebul, the prince of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXVII Mùa Thường Niên (11.10.2018): Lễ nhớ Thánh Gioan XXIII, Giáo hoàng*

Phúc Âm: Lc 11, 5-13 "Các con hãy xin thì sẽ được". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu ai trong các con có người bạn, ...

Thursday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 11, 2018): Memorial of Saint John XXIII, Pope

Today's Readings: Galatians 3:1-5 Luke 1:(68)69-75 Luke 11:5-13 www.usccb.org/bible/readings/101118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_11.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples: "Suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, 'Friend, lend ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XXVII Mùa Thường Niên (10.10.2018): Chúa dạy cách cầu nguyện.

Phúc Âm: Lc 11, 1-4 "Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn ...

Wednesday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 10, 2018): Growing as the Body of Christ

Today's Readings: Galatians 1:13-24 Psalm 139:1b-3,13-15 Luke 10:38-42 www.usccb.org/bible/readings/101018.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_10.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus was praying in a certain place, and when he had finished, one of his disciples said to him, "Lord, teach ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XXVII Mùa Thường Niên (09.10.2018): Giữ đạo và sống đạo

Phúc Âm: Lc 10, 38-42 "Martha rước Người vào nhà mình. Maria đã chọn phần tốt nhất". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu vào một làng kia, và có một phụ nữ ...

Tuesday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 9, 2018): What's your story?

Today's Readings: Galatians 1:13-24 Psalm 139:1b-3,13-15 Luke 10:38-42 www.usccb.org/bible/readings/100918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_09.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus entered a village  where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVII Mùa Thường Niên (08.10.2018): Mỗi ngày nên giống Chúa hơn

Phúc Âm: Lc 10, 25-37 "Ai là anh em của tôi?" Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, có một người thông luật đúng dậy hỏi thử Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm ...

Monday of the Twenty-seventh Week in Ordinary Time (October 8, 2018): Love and apathy

Today's Readings: Galatians 1:6-12 Psalm 111:(5)1b-2,7-10c Luke 10:25-37 www.usccb.org/bible/readings/100818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_08.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. There was a scholar of the law who stood up to test Jesus and said, "Teacher, what must I do ...