Chúa Nhật II Thường Niên (20h00 - 19/01/2020) Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 19-01-2020 | 20:36:36