Giảng lễ | 6h30 | Chúa Nhật 27 TN - LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI || 03/10/2021 | Lm GB Nguyễn Minh Phương CSsR

Chúa Nhật, 03-10-2021 | 18:47:33