Giảng lễ Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên | Thánh lễ 18h30 |31/10/2021 Lm Giuse Phạm Cao Thanh Sơn CSsR

Chúa Nhật, 31-10-2021 | 21:15:29

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết