Suy Niệm Thứ 2 Tuần 1 Mùa Chay

Suy Niệm Thứ 2 Tuần I Mùa Chay

Lời Chúa: Mt 25, 31-46 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự ...