Bài 16: Chúa Giê-su sẽ đến Phán xét kẻ sống và kẻ chết (668 - 682)

Thứ Bảy, 13-05-2017 | 08:49:33

“Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm” (Mt 16,27).

H. Chúa Giê-su còn đến thế gian nữa không ?

– Chúa Giê-su sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết.

H. Phán xét kẻ sống và kẻ chết nghĩa là gì ?

– Nghĩa là Chúa Giê-su vinh hiển sẽ phơi bày mọi tâm tư thầm kín của mỗi người, và thưởng phạt theo việc họ đã làm.

H. Nước Thiên Chúa sẽ hoàn tất thế nào trong ngày Chúa Giê-su trở lại ?

– Vào ngày trở lại, Chúa Giê-su sẽ thực hiện cuộc chiến thắng cuối cùng của sự thiện trên sự ác và qui tụ vạn vật để dâng lên Thiên Chúa Cha (x. 1Cr 15,24).

H. Khi nào Chúa Giê-su sẽ trở lại trong vinh quang ?

– Chắc chắn Người sẽ trở lại trong vinh quang, nhưng ta không biết được lúc nào (x. 2 Tx 2,3-12). Vì vậy, ta được mời gọi luôn sống tỉnh thức đợi chờ.