Suy Niệm Thứ 7 Sau Lễ Tro

Suy Niệm Thứ 7 Sau Lễ Tro

Lời Chúa: Lc 5, 27-32   Khi ấy, Ðức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông bỏ ...