Suy Niệm Thứ 7 Tuần V Mùa Chay

Suy Niệm Thứ 7 Tuần V Mùa Chay

Lời Chúa: Ga 11, 45-56 Khi ấy, trong những người đến thăm Maria và đã chứng kiến việc Ngài làm, có nhiều kẻ đã tin vào Chúa Giê-su. Nhưng trong nhóm có kẻ đi gặp người ...