Hằng ngày

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXVI Mùa Thường Niên (06.10.2018): Sống xứng đáng với ân huệ Chúa ban.

Phúc Âm: Lc 10, 17-24 "Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, bảy mươi hai ông trở về vui mừng và ...

Saturday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (October 6, 2018): What can we do about demons in the Church?

Today’s Readings: Job 42:1-3, 5-6, 12-17 Psalm 119: 66, 71, 75, 91, 125, 130 Luke 10:17-24  http://www.usccb.org/bible/readings/100618.cfm USCCB Podcast of the Readings: http://ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_06.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. The seventy-two disciples returned rejoicing and said to Jesus, "Lord, even the ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXVI Mùa Thường Niên (05.10.2018): Yêu mến Lời Chúa

Phúc Âm: Lc 10, 13-16 "Ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Ðấng đã sai Thầy". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Khốn cho ngươi, hỡi Corozain, khốn cho ngươi, ...

Friday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (October 5, 2018): Can you hear God's voice in the storm?

Today's Readings: Job 38:1, 12-21; 40:3-5 Psalm 139:(24b) 1-3,7-10, 13-14 Luke 10:13-16 www.usccb.org/bible/readings/100518.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_05.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to them, "Woe to you, Chorazin! Woe to you, Bethsaida! For if the mighty deeds ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XXVI Mùa Thường Niên (01.10.2018): Lễ nhớ Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu, Trinh nữ - Tiến sĩ Hội thánh

Phúc Âm: Mt 18, 1-4 "Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà ...

Monday of the Twenty-sixth Week in Ordinary Time (October 1, 2018): Memorial of Saint Thérèse of the Child Jesus, Virgin and Doctor of the Church

Today's Readings: Job 1:6-22 Ps 17:1-3, 6-7 Luke 9:46-50 www.usccb.org/bible/readings/100118.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_10_01.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. An argument arose among the disciples about which of them was the greatest.  Jesus realized the intention of their hearts ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXV Mùa Thường Niên (29.09.2018): Lễ kính các Tổng lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel, Raphael

Phúc Âm: Ga 1, 47-51 "Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu thấy Nathanael đi tới Mình, thì nói về ...

Saturday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (September 29, 2018): Feast of Saints Michael, Gabriel, and Raphael, archangels

Today’s Readings: Daniel 7:9-10, 13-14 or Revelation 12:7-12ab Psalm 138:1-5 John 1:47-51 http://usccb.org/bible/readings/092918.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_29.mp3 A reading from the Holy Gospel according to John. Jesus saw Nathanael coming toward him and said of him, "Here is a true child of ...

Suy niệm Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXV Mùa Thường Niên (28.09.2018): Tuyên xưng Ngài là Chúa của cuộc đời

Phúc Âm: Lc 9, 18-22 "Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ". Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một ...

Friday of the Twenty-fifth Week in Ordinary Time (September 28, 2018): The time to see Jesus

Today's Readings: Ecclesiastes 3:1-11 Psalm 144:1-4 Luke 9:18-22 www.usccb.org/bible/readings/092818.cfm USCCB Podcast of the Readings: ccc.usccb.org/cccradio/NABPodcasts/18_09_28.mp3 A reading from the Holy Gospel according to Luke. Once when Jesus was praying in solitude, and the disciples were with him, he asked them, "Who do the crowds say ...