Chúa Nhật 24 Thường Niên (17h00 - 13/09/2020) Lm Giuse Nguyễn Trường Xuân, DCCT

Chúa Nhật, 13-09-2020 | 19:09:51