Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (08h00-31/05/2020) Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT

Chúa Nhật, 31-05-2020 | 09:37:49