Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (10h00-31/05/2020) Lm Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT

Chúa Nhật, 31-05-2020 | 10:49:31