Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (18h30-31/05/2020) Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 31-05-2020 | 19:10:00