Chúa Nhật I Mùa Vọng Năm A (10h00-01/12/2019) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 01-12-2019 | 10:33:17

Tags: ,