Chúa Nhật II Mùa Vọng (17h00 - 08/12/2019) Lm Giuse Nguyễn Trường Sơn, DCCT

Chúa Nhật, 08-12-2019 | 19:25:28

Tags: ,