Chúa Nhật II Thường Niên (18h30 - 19/01/2020) Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 19-01-2020 | 19:34:11