Chúa Nhật III Mùa Vọng (18h30 - 14/12/2019) Lm Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Chúa Nhật, 15-12-2019 | 09:22:59

Tags: ,