Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi (18h30 - 06/06/2020) – Lm Martin de Porres Vũ Đồng Tùng, DCCT

Chúa Nhật, 07-06-2020 | 18:48:01