Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên (10h00 - 28/06/2020) Lm Giuse Phạm Văn Bảo, DCCT

Chúa Nhật, 28-06-2020 | 11:15:21