Chúa Nhật Tuần XIII Thường Niên (18h30 - 27/06/2020) Lm Giuse Bá Văn Đạt, DCCT

Chúa Nhật, 28-06-2020 | 09:43:03