Chúa Nhật XIV Thường Niên (10h00 - 05/07/2020) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 05-07-2020 | 11:32:42