Chúa Nhật XIV Thường Niên (17h00 - 05/07/2020) Lm Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, DCCT

Chúa Nhật, 05-07-2020 | 18:24:44