Chúa Nhật XIV Thường Niên (20h00 - 05/07/2020) Lm Giuse Nguyễn Ngọc Bích, DCCT

Chúa Nhật, 05-07-2020 | 21:02:52