Giảng lễ CHÚA NHẬT - CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM | 6h30 | 15/11/2020 | Lm G.B Nguyễn Minh Sang CSsR

Chúa Nhật, 15-11-2020 | 09:58:00