Giảng lễ Chúa Nhật: Chúa Lên Trời | Thánh lễ 17h00 | 16/05/2021 | Lm Vincent Phạm Cao Quý CSsR

Thứ Hai, 17-05-2021 | 21:52:14