Giảng lễ: Chúa Nhật III - Thường Niên | Thánh lễ 6h30 | 24/01/2021 | Lm G.B Nguyễn Minh Phương CSsR

Chúa Nhật, 24-01-2021 | 11:42:06