Giảng lễ Chúa Nhật - Khánh Nhạt Truyền Giáo (18h30 | 17/10/2020) Lm. Giuse Trần Ngọc Thao, DCCT

Chúa Nhật, 18-10-2020 | 09:47:19