Giảng lễ Chúa Nhật Tuần 25 Thường Niên (06h30 | 20/09/2020) Lm G.B Nguyễn Minh Sang, DCCT

Chúa Nhật, 20-09-2020 | 09:46:57

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết