Giảng lễ Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên (06h30 | 11/10/2020 Lm Phêrô Đinh Ngọc Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 11-10-2020 | 09:12:23