Giảng lễ Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên (10h00 | 11/10/2020) Lm Micae Phạm Gia Lâm, DCCT

Chúa Nhật, 11-10-2020 | 10:45:03

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết