Giảng lễ Chúa Nhật Tuần 28 Thường Niên (17h00 | 11/10/2020) Lm Giuse Nguyễn Trường Xuân, DCCT

Chúa Nhật, 11-10-2020 | 19:52:44