Giảng lễ: CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA VỌNG | 08h00 | 29/11/2020 | Lm Gioan Baotixita Nguyễn Minh Phương CSsR

Chúa Nhật, 29-11-2020 | 14:17:50