Giảng lễ: CHÚA NHẬT TUẦN I MÙA VỌNG | 18h30 | 28/11/2020 | Lm Tôma Trương Đình Sơn CSsR

Chúa Nhật, 29-11-2020 | 14:08:27