Giảng lễ: Chúa Nhật Tuần V Thường Niên | Thánh lễ 18h30 | 6/02/2021 | Lm G.B Nguyễn Minh Phương CSsR

Chúa Nhật, 07-02-2021 | 18:02:54

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết