Giảng lễ Chúa Nhật XVII Thường Niên (18h30 - 26/07/2020) Lm G.B Nguyễn Thanh Bích, DCCT

Chúa Nhật, 26-07-2020 | 20:02:09