Giảng lễ Chúa Nhật XVIII Thường Niên (06h30 - 02/08/2020) Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước, DCCT

Chúa Nhật, 02-08-2020 | 17:04:22