Giảng Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp |16h30|21/11/2020 |Lm. Toma Trương Đình Sơn CSsR

Chúa Nhật, 22-11-2020 | 09:07:05

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết